دریچه نما ساختمان یا همان دریچه تبادل هوا وسیله ای از جنس ورق های استیل میباشد. که با چند درز خطی مشبک تولید میشود که اغلب به صورت مربعی شکل میباشد.

در کناره چهار ضلع سوراخ هایی جهت نصب بر روی دیوار وجود دارد. دریچه نما باتوجه به انسداد حداکثری منافذ عبور هوا از بیرون به داخل و از طرفی نیاز تجهیزات گاز سوز و ساکنین به نوعی امری ضروری و موردنیاز است. که دریچه ای در نمای بیرونی ساختمان بابت هر واحد یا اتاق نصب شود تا گاز خطرناک از این طریق خارج شود .

جنس استیل به جهت قرارگیری در برف و باران و دمای یبرونی مناسب تراست. همچنین باتوجه به نوع آلیاژ این محصول قابلیت رنگ پذیری را دارد.