اگر به دنبال یک ابزار‌اندازه گیری برای اندازه‌گیری طول اجسام هستید، می‌توانید یک متر، کولیس یا ضخامت سنج خریداری کنید. چانچه به دنبال یک ابزار‌اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری زاویه اجسام هستید، می‌توانید یک گونیا خریداری کنید. اگر به دنبال یک ابزار‌ برای بررسی تراز بودن اجسام هستید، می‌توانید یک تراز خریداری کنید.

ابزار‌اندازه‌گیری ابزارهایی هستند که برای تعیین اندازه اجسام استفاده می‌شوند. در انواع مختلف و برای اندازه‌گیری انواع مختلف ابعاد موجود هستند.

انواع ابزار‌اندازه‌گیری

برخی از انواع رایج ابزارها عبارتند از:

  • متر: متر ابزاری است که برای اندازه گیری طول اجسام استفاده می‌شود. مترهای مختلفی در بازار موجود هستند که از نظر طول، جنس و دقت با یکدیگر متفاوت هستند.
  • کولیس: کولیس ابزاری است که برای اندازه گیری طول، عرض و عمق اجسام استفاده می‌شود. کولیس‌های مختلفی در بازار موجود هستند که از نظر دقت و کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند.
  • گونیا: گونیا ابزاری است که برای اندازه‌گیری زاویه اجسام استفاده می‌شود. گونیاهای مختلفی در بازار موجود هستند که از نظر جنس، دقت و کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند.
  • تراز: تراز ابزاری است که برای بررسی تراز بودن اجسام استفاده می‌شود. ترازهای مختلفی در بازار موجود هستند که از نظر دقت و کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند.
  • ضخامت سنج: ضخامت سنج ابزاری است که برای اندازه گیری ضخامت اجسام استفاده می‌شود. ضخامت سنج‌های مختلفی در بازار موجود هستند که از نظر دقت و کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند.